سه شنبه 27 دی 1390  12:43 ب.ظ
توسط: ادمین 1

بهداشت شیر در جایگاه شیردوشی

گاوها برای شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیرازا اصطبل نگهداری دام برده شوند

این امر علاوه بررعایت بهداشت شیر دوشی اولین برنامه تحریك گاو برای ترشح هورمون اكسی توسین ( Oxytocine) است كه سبب آزاد شدن شیر و شل شدن پستان وعضلات حلقوی اسفنكتر و دوشیدن كامل شیر در شیر دوشی میشود
رعایت بهداشت در سالن شیردوشی مهمترین مرحله تولید شیر بهداشتی با بار میكروبی كم میباشد از این لحاظ بایستی دقت داشت كه شیر تولیدی از دام سالم همیشه فاقد آلودگی است ودر صورتیكه مجرای پستان دام را قبلا”‌خوب ضدعفونی كرده باشیم در اینجا آلودگی شیربستگی به رعایت بهداشت و دستورالعمل های بهداشتی دارد. دیوارها و كف شیر دوشی بایستی قابل شستشو و ضد عفونی باشد معمولا”‌سیمانی یا كاشی كاری میشود سالن شیردوشی بایستی دارای نور وتهویه كافی و درب و پنجره های توری دار دارای سیستم آب سرد وگرم كافی برای شستشو باشد.

آب مورد استفاده اهمیت زیادی در بهداشت شیردارد واز نظر فیزیكی بایستی پاك و عاری از آلودگیهای میكروبی باشد چرا كه بامید شستشو خود عامل انتشار آلودگی در شیر وسیستم شیردوشی میشود. بنابراین آزمایش آب قبل از استفاده ضروری است ودرصورت لزوم آنرا با كلرویاسیستم تصفیه بایستی بهداشتی كرد.اگر از سیستم شیردوشی استفاده میشود لوله های انتقال شیر بایستی ازنوع استیل و مخازن نیز از نوع استیل باشد سیتم فاضلاب وهدایت آب پس از شستشو دارای شیب مناسب باشد.

ضوابط بهداشتی شیردوشی
هدف تعیین ضوابط و روشهای صحیح دوشش شیر از نقطه نظر بهداشتی است .
الف- مراحل مقدماتی دوشش:
:1آماده كردن دام
:2شستشو و تمیز كردن پستان دام با آب ولرم حدود 40 درجه سانتیگراد همراه ماده ضدعفونی كننده به نحوی كه ضمن پاك كردن مواد خارجی و چربیهای اطراف پستان دام . صدمه ای به اعضاء‌پوست پستان وارد ننماید.
:3خشك كردن پستان پس از شستشو و تمیز كردن با حوله یا دستمال كاغذی یك بار مصرف.
یادآوری : شستشوی و ضد عفونی پستان باید در زمان كوتاه انجام گیرد ،‌تمیز نگهداشتن محل نگهداری دام شیری بهترین راه كاهش زمان شستشو میباشد.
:4خارج كردن قطرات اولیه شیر از پستان (‌رگ گیری)‌به داخل یك ظرف یا بر روی صفحه مشبك ویا صفحه سیاه بمنظور كنترل آلودگی پستان ها ،‌ وجود ناهنجاریها در شیرخام از قبیل خون ، ‌رنگ عادی ولخته انجام میگیرد.
یادآوری : ‌رگ گیری موجب حصول اطمینان از بازكردن منافذ پستان وخروج شیر اولیه كه ممكن است حاوی مقدار زیادی باكتری باشد صورت میگیرد . بنابراین از ریختن آن برروی كف سالن شیردوشی باید اجتناب شود.
:5شخص شیردوش بایدسالم ودارای ناخن كوتاه وعاری از هرگونه ابتلاء به بیماریهای عفونی مزمن ومشترك بین انسان ودام باشد.
:6شخص شیردوش در زمان شیردوشی باید ملبس به لباس كار مناسب شامل روپوش .كلاه.دستكش وچكمه باشد.
7:محل شیردوشی بایستی داری نوركافی و تهویه مناسب بوده و دوشش شیر درمحیطی تمیز وعاری از هرگونه گردو غبار و بو انجام گیرد.
:8شیردوشی باید در محیطی ساكت وآرام انجام گیرد.
یادآوری : از هرگونه تغذیه دام درحین شیردوشی به منظور جلوگیری از ایجاد گردو خاك خودداری گردد.

ضوابط بهداشتی وفنی تاسیسات شیردوشی
:1میزان دوشش با دستگاه بستگی به وزن خوشه شیردوشی وارتفاع ظروف شیشه ای مدرج دارد.كه توصیه شده وزن خوشه شیردوشی بین 5/3-5/1 كیلوگرم وظروف شیشه ای پایین تراز سطح پستان دام واقع شوند.
یادآوری : ‌شیر باقیمانده پس از دوشش در پستان دام میتواند موجب بروز بیماری ورم پستان گردد.
:2به منظور جلوگیری از انتقال عفونت بین پستانها باید با قطع مكش قبل از خارج سازی خوشه شیردوشی از جریان معكوس شیرداخل خوشه شیردوشی ممانعت كرد.
:3دستگاه شیردوشی باید مرتبا”‌مورد بازرسی قرارگیرد.
:4حداقل یكبار در سال كل تاسیسات شیردوشی به وسیله یك فرد متخصص كنترل وبازرسی شود گزارش آن بمنظور رفع نواقص به دامدار و دامپزشكی ارائه گردد.
:5ابعاد سالن شیردوشی باید متناسب با ظرفیت تعداد دام كه در هر وعده باید دوشیده میشوند بوده ودام بتواند به راحتی رفت آمد نماید.
:6دیوارها باید سطحی صیقلی وصاف داشته وقابل تمیز كردن و غیر قابل نفوذ بودن ودارای رنگ روشن باشد.
:7سالن شیردوشی باید دارای تهویه مطلوب بوده ،‌در صورت استفاده از پنجره ها به این منظور پنجره ها باید مجهز به توری برای جلوگیری از ورود حشرات باشند .
:8كف سالن نیز قابل شستشو و ضدعفونی بوده ودارای كانال فاضلاب با شیب مناسب باشد.
:9چاله شیردوشی باید دارای طول وعرض و ارتفاع مناسب وفاضلاب آن بقسمی باشد كه شستشوی سالن بسهولت انجام گرفته و بهیچوجه آب در محل جمع نگردد.
:10دارای آب گرم وسردكافی قابل شرب وتصفیه شده جهت شستشوی مرتب وسائل شیردوشی وحمل شیر وهمچنین شستشوی پستان دام باشد.
:11موتور دستگاه دوشنده باید دراتاق مخصوص كه دور از سالن شیردوشی بوده نصب ومجهز به سیستم صداگیر باشد كه صدای آن دام را در موقع دوششی ناراحت ننماید.
:12دستگاههای شیردوشی باید دراتاق شیردوشی متناسب با مقدار تولید شیرروزانه نصب شود.
:13سالن شیردوشی باید مجهز به فضای جهت توقف دام بوده تا در هنگام دوشش دام بدون حركت دراین اتاقكها قرار بگیرد.
14:كف سالن شیردوشی غیر قابل نفوذ وقابلیت تحمل بار اضافی به طور مثال مقرهای شیردوشی را داشته باشد (‌مقر شیر دوشی عبارت است از جایگاهی كه دام شیری در هنگام دوشش درآن مستقر میگردد).
:15كف باید با پوشش سخت مفروش شده غیر لغزنده ومقاوم به مواد شیمیائی باشد.
:16كلیه سطوح داخلی دیوارها وسقف ها باید كاملا”‌صاف و بدون پستی وبلندی بوده و به گونه ای طراحی شوندكه دارای استحكام كافی باشد و بار اضافی را بدون تغییر شكل تحمل كند.
:17سالن شیردوشی باید قابلیت دسترسی به تسهیلات جمع آوری وتوزیع دام شیری را داشته باشد.
:18ورودی وخروجی های سالن شیردوشی باید به گونه ای ساخته شوند كه فقط یك دام شیری هم زمان قادر به عبور از آنها باشد واز هرگونه انقطاعی در حركت دام ممانعت بعمل آید.
:19تعبیه حوضچه ضد عفونی در محل ورودی به سالن شیردوشی به طوری كه دام مجبور به عبور از آن باشد.
:20سالن شیردوشی باید درمكانی احداث گردد كه خطر آلودگی شیرخام به حداقل برسد .
:21كلیه ورودی های سالن شیردوشی باید سنگفرش شده وقابلیت شستشو و ضد عفونی را داشته وآب روی آن به طرف تجهیزات دفع فاضلاب الزامی است.
یادآوری : ‌شیر گاو هائیكه تحت درمان با آنتی بیوتیك یا مواد هورمونی ویا داروئی دیگر قرار گرفته اند تا زمان دفع باقیمانده دارو (‌براساس دستور كارخانه سازنده )‌قابل مصرف نمی باشد ونباید با شیر سایر دامها مخلوط گردد.
:22شیر تولیدی پس از دوشش بایستی ازصافی عبورداده شود تا ذرات خارجی موجود در شیر گرفته شود
:23پس از انجام شیردوشی سالن و دستگاههای شیر دوشی بایستی شستشو و ضدعفونی گردد.
ضوابط شستشو و ضد عفونی دستگاههای شیردوش
شستشوی دستگاههای شیردوش ممكن است با دست یا با سیستم CIP شستشو در مدار بسته )CLEANINIG IN PLACE انجام گیرد كه درهرحال باید نكات ذیل رعایت گردد:
:1قسمتهای كه امكان بازكردن آنها وجود دارد مثل خرچنگی ،‌پستانك ها غلاف پستانك باید پس از آخرین دوشش بازكرده وقطعه قطعه شستشو شوند.
:2در آب مورد مصرف برای شستشوی دستگاههای شیردوشی نباید به هیچ وجه از مواد كف كننده استفاده شود.
3:مواد شستشو و ضدعفونی كننده باید در دمائی كه سازنده مواد توصیه نموده استفاده شود
;4شستشو دارای نظم مخصوص بوده كه میبایستی توسط شخص شیردوش رعایت وانجام گردد.
:5درابتدا خط مسیر عبور شیر با آب سرد برای مدت چند دقیقه ،سپس با آب گرم وبعد با محلولهای شیمیائی شستشو كننده مخلوط با ضد عفونی كننده ویا بطور جداگانه شستشو وضدعفونی گردند.
:6در مرحله آخر با آب تمیز وسالم وسردآثار وبقایای مواد شستشو و ضد عفونی كننده را از مسیرخارج نمود.
:7عمل شستشو و ضد عفونی دستگاه در هروعده شیردوشی بلافاصله انجام شود .
یادآوری :آب مورد مصرف شستشوی دستگاههای مورد استفاده دامداری باید آب آشامیدنی ومطابق استاندارد باشد. چنانچه شیر تولیدی را نتوان حداكثر ظرف مدت 2 ساعت به مراكز جمع آوری ویا كارخانجات منتقل نمود باید هرچه سریعتر شیررا جهت سرد كردن به اتاق نگهداری شیر انتقال داد وتا 8 درجه سانتیگراد خنك نمود واگر جمع آوری شیرروزانه نیست باید دردمای 6 درجه سانتیگراد نگهداری شود. وقتی شیر به كارخانجات صنایع لبنی منتقل میشود نباید دمای آن بیش از 10 درجه سانتیگراد باشد. 


  • آخرین ویرایش:-
cialis canada
دوشنبه 3 تیر 1398 12:24 ق.ظ

Cheers. A lot of write ups.

cialis professional from usa dose size of cialis cialis online deutschland cialis canadian drugs cialis price in bangalore buy name brand cialis on line cialis daily reviews cialis free trial cialis patent expiration opinioni cialis generico
http://schatexco.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:51 ق.ظ

Terrific information, Regards.
cialis en mexico precio cialis for sale in europa cialis online deutschland cialis uk next day only now cialis 20 mg costo in farmacia cialis buy cialis online cialis generique cialis daily we recommend cialis info
wow cialis 20
شنبه 1 تیر 1398 06:04 ب.ظ

Beneficial tips. Thanks!
how do cialis pills work how do cialis pills work bulk cialis cialis bula cialis 5 mg tarif cialis france cialis en mexico precio cialis usa cost cialis tablets side effects for cialis
can you get cialis over the counter
شنبه 1 تیر 1398 01:05 ق.ظ

Information well used.!
cialis online cialis side effects tadalafil generic cialis at the pharmacy does cialis cause gout cuanto cuesta cialis yaho cialis daily buy cialis online cialis authentique suisse cialis vs viagra
recreational use of cialis
جمعه 31 خرداد 1398 08:54 ق.ظ

Wow a lot of excellent tips.
generic cialis levitra comprar cialis 10 espa241a sialis cialis soft tabs for sale we use it cialis online store 5 mg cialis pharmacie en ligne trusted tabled cialis softabs cialis daily new zealand cialis daily cialis generic
http://precmanfsa.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:16 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis manufacturer coupon buy original cialis 200 cialis coupon cialis per paypa cialis 100 mg 30 tablet i recommend cialis generico generic cialis in vietnam cialis usa cost cialis generico online cialis 5 mg schweiz
low dose cialis blood pressure
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:57 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
link for you cialis price cialis venta a domicilio cipla cialis online we like it cialis price cialis vs viagra cialis name brand cheap dose size of cialis enter site natural cialis estudios de cialis genricos how much does a cialis cost
http://admilro.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:31 ق.ظ

Many thanks! A good amount of forum posts.

wow cialis tadalafil 100mg cialis generic tadalafil buy cialis for sale in europa tadalafil generic cialis taglich cialis billig only now cialis 20 mg cialis rezeptfrei sterreich interactions for cialis cialis bula
http://admilro.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:54 ق.ظ

Incredible many of awesome advice.
cialis manufacturer coupon cialis pills boards cialis cipla best buy cialis generico online trusted tabled cialis softabs estudios de cialis genricos fast cialis online enter site very cheap cialis generic low dose cialis cialis super kamagra
http://diagrassapp.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:20 ق.ظ

Good content. Cheers.
cialis side effects 40 mg cialis what if i take cialis for sale cialis canada cialis great britain where cheapest cialis the best choice cialis woman cialis 10 doctissimo compare prices cialis uk we choice free trial of cialis
http://distusix.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:28 ق.ظ

You actually suggested it wonderfully!
cialis 20 mg effectiveness low dose cialis blood pressure buy online cialis 5mg only best offers cialis use cialis prices il cialis quanto costa cialis generico milano cialis 20mg achat cialis en itali generic for cialis
http://napluni.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:42 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate it.
cialis professional from usa we choice free trial of cialis prezzo di cialis in bulgaria when will generic cialis be available cialis generisches kanada cialis generico lilly achat cialis en suisse cialis 10 doctissimo the best choice cialis woman cialis 5 mg buy
http://prefunal.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:40 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis tablets for sale cialis 100mg suppliers fast cialis online cialis e hiv cialis generico lilly cialis therapie we like it cialis price cialis sale online cialis 5 mg funziona cialis lilly tadalafi
http://probabor.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:32 ب.ظ

Awesome data. Thanks a lot.
cialis pills boards cialis therapie cialis prezzo in linea basso effetti del cialis cialis pills price each cialis generic tadalafil buy price cialis best tadalafil cialis lowest price wow look it cialis mexico
order cialis online with prescription
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:11 ب.ظ

You actually explained that effectively.
buy cialis online nz the best site cialis tablets tadalafilo cialis pas cher paris cialis generico postepay order a sample of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis 20 mg effetti del cialis acheter du cialis a geneve
viagra 50 off
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:17 ب.ظ

Heya i'm for the primary time here. I found this board and I find It really helpful & it helped me out much. I'm hoping to provide one thing back and aid others like you aided me.
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:16 ق.ظ

Thanks a lot. Excellent information.
cialis price in bangalore 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis online legal tadalafil tablets cialis 5mg deutschland cialis online cialis online deutschland tadalafil 20 mg chinese cialis 50 mg canada discount drugs cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:37 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis billig cialis vs viagra generic cialis at the pharmacy cialis 200 dollar savings card cialis online i recommend cialis generico cialis preise schweiz cialis 5 mg only now cialis 20 mg cialis 5mg prix
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:07 ب.ظ

Truly a good deal of good facts.
buying cialis overnight buy brand cialis cheap cialis 100 mg 30 tablet cialis online deutschland cialis 05 cialis price in bangalore il cialis quanto costa cialis qualitat cialis et insomni viagra cialis levitra
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:36 ق.ظ

Incredible all kinds of great knowledge!
canadian prescriptions online online canadian pharmacy canadian medications list canadian drug canadian prescription drugstore reputable canadian prescriptions online drugs for sale usa canadian online pharmacies legitimate aarp recommended canadian pharmacies northwestpharmacy
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 12:39 ب.ظ

You definitely made your point.
tadalafil 10 mg venta de cialis canada the best site cialis tablets il cialis quanto costa cialis pills in singapore cialis 30 day sample we like it safe cheap cialis cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica canadian drugs generic cialis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:28 ب.ظ

Thank you, Loads of tips.

cialis per paypa cialis en mexico precio generic cialis pro cialis prices tadalafilo cialis 5 mg scheda tecnica cialis without a doctor's prescription cialis for bph cialis prezzo in linea basso cialis 10mg prix pharmaci
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:45 ب.ظ

Effectively expressed without a doubt! !
200 cialis coupon cialis 5 mg schweiz opinioni cialis generico cialis dosage recommendations wow cialis 20 buy name brand cialis on line we choice cialis pfizer india link for you cialis price the best site cialis tablets side effects of cialis
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:59 ق.ظ

Cheers. Awesome stuff!
cialis 20 mg cut in half miglior cialis generico canadian drugs generic cialis dose size of cialis buying cialis overnight buying cialis overnight cialis 5 mg funziona cialis flussig when will generic cialis be available cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 07:33 ب.ظ

Very good knowledge. Appreciate it.
achat cialis en itali cialis 20mg acquistare cialis internet cialis therapie cialis mit grapefruitsaft we like it safe cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis 5mg prix cialis 10 doctissimo dosagem ideal cialis
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 08:32 ق.ظ

Thank you! A lot of material.

il cialis quanto costa we use it cialis online store link for you cialis price cialis tadalafil cialis taglich cialis price thailand does cialis cause gout cialis canadian drugs cialis generico postepay cialis online
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:39 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
we like it safe cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis 5mg prix trusted tabled cialis softabs 5 mg cialis coupon printable cialis patentablauf in deutschland side effects of cialis best generic drugs cialis miglior cialis generico cialis qualitat
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:09 ق.ظ

Whoa tons of awesome facts.
wow cialis tadalafil 100mg cialis with 2 days delivery generic cialis soft gels ou trouver cialis sur le net cialis sicuro in linea buy original cialis cialis side effects cialis authentique suisse when can i take another cialis tadalafil 5mg
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 08:11 ب.ظ

Many thanks, Ample knowledge.

cialis generico lilly generic cialis pro cialis purchasing cialis 5 mg schweiz cialis wir preise viagra or cialis overnight cialis tadalafil cialis generique cost of cialis per pill cialis daily
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Amazing facts. Appreciate it.
miglior cialis generico cialis prices in england dose size of cialis weblink price cialis price cialis best try it no rx cialis acheter du cialis a geneve cialis 20mg cialis arginine interactio buy cialis sample pack
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو